pakistan-shaikh-rasheed-VEENA-MALIK_10-17-2013_122777_l